relining
Metoda ciasnopasowana

Metoda ciasnopasowana
Cracking

cracking

 

Długi relining

długi relining

 

Krótki relining

krótki relining

 

Do renowacji uzywane sa standardowe rury HDPE z tym, ze dla sy stemów ciśnieniowych najlepiej azeby byly w klasie polietylenu PE100.
Z reguły stosuje sie rury o nieznacznie wiekszej srednicy (do max. 7%) od  wewnetrznej srednicy naprawianego rurociągu. Poprzez zastosowanie oryginalnegouchwytu umozliwiajacego wielokrotne zastosowanie, koniec rury przy otworzewejściowym łaczy sie z wcześniej przeciągnięta lina stalowa i odpowiedniej mocywciągarka przy otworze wyjściowym. Przy otworze wejściowym na rurę nakłada się oryginalny, dzielony, wielosegmentowy kalibrator redukujący średnicę rurypolietylenowej (do ok. 15%) umożliwiając wprowadzenie do starego przewodu.
 
Oryginalność metody polega na:
- zastosowaniu uniwersalnego, samozaciskajacego się uchwytu do rury polietylenowej
- oryginalnej konstrukcji kalibratora redukcyjnego
- ewentualnym sposobie grzania rury PE od środka
 
Kalibrator dzięki segmentowej budowie staje się bardziej uniwersalny i umożliwia poprzez dobór segmentów optymalna redukcje średnicy rury PE w zależności od potrzeb:
- średnicy wewnętrznej naprawianej rury
- stopnia jej czystości
- rodzaju rury PE (tj. stopnia ekspansji), jej grubości ścianki oraz klasy polietylenu
- długości naprawianego odcinka
- szybkości wciągania
- temperatury otoczenia
- temperatury rury
 
 

Berstlining Statyczny to wymiana uszkodzonych przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez istotnej ingerencji w grunt i wodę gruntową przy jednoczesnym ograniczeniu prac ziemnych do niezbędnego minimum.
Berstling Statyczny jest metodą bezwykopowej wymiany rurociągów w technice crakingu. Polega na kruszeniu wymienianej rury przez głowicę kruszącą (w przypadku rur z materiałów kruchych) lub rozcięciu rury przez głowicę rozcinającą (w przypadku rur stalowych lub PE) a następnie wciągnięciu w miejsce starego rurociągu przewodu rury z polietylenu wysokociśnieniowego PEHD lub tzw. rury rdzeniowej.
Ze względu na hydrauliczny napęd urządzenia metoda ta pozwala w znacznym stopniu uniknąć dynamicznego obciążenia gruntu wokół wymienianego przewodu. Umożliwia to zastosowanie metody dla wymiany sieci zlokalizowanych w trudnych warunkach gruntowych lub w bliskim sąsiedztwie innych przewodów. Metoda ta daje także możliwości powiększenia przekroju poprzecznego remontowanego odcinka zwiększając jego przepustowość i poprawiając hydraulikę całego układu.

Berstlining statyczny ma zastosowanie przy wymianie rur wykonanych z:
- kamionki
- żeliwa
- stali
- tworzyw sztucznych
- nieuzbrojonego betonu
- azbesto - cementu,

w przypadkach takich jak:
- nieszczelność
- przesunięcia
- pęknięcia wzdłużne
- brakujące odcinki rurociągu
- brak podłoża lub całkowicie zapadnięcie na pewnym odcinku

 

Oferowana metoda naprawy rurociągu należy do najczęściej stosowanych przez firmę „BUDREN” technologii bezwykopowych
Technologie te poprzez znikomą ingerencję w podłoże, co przy licznej i skomplikowanej infrastrukturze podziemnej, jaką mamy w dzisiejszych czasach nie pozostaje bez znaczenia, redukują do minimum ryzyko jej uszkodzenia będąc jednocześnie ekonomiczną alternatywą dla wykopowych metod budowy instalacji podziemnych.

Oferowana technologia długiego relliningu charakteryzuje się tym, że polietylenowa rura ciśnieniowa jest luźnym wkładem w starym rurociągu. Koncepcja wykorzystania „istniejącego otworu w ziemi” przez zainstalowanie nowego przewodu wewnątrz starego jest od dawna wykorzystywana na całym świecie. Jednak dopiero dzięki dostępności rur polietylenowych technika ta stała się optymalna. Ograniczone możliwościami transportowymi krótkie odcinki rur polietylenowych mogą być łączone poprzez zgrzewanie doczołowe w dowolnie długie wkłady i tak wprowadzane do wnętrza starej rury stalowej.

Wieloletnie stosowanie rur polietylenowych w budowie i renowacji rurociągów wodnych i gazowych, jak również duża odporność na ścieranie oraz bardzo dobra elastyczność potrzebna przy pokonywaniu małych łuków podczas instalacji, to dodatkowe cechy, które zdecydowały, że polietylen jest tworzywem bezkonkurencyjnym w tej technologii. Rury używane do technologii długiego relliningu są z reguły samonośne tj. pełnociśnieniowe, takiego samego typu i takiej samej specyfikacji co rury używane do nowych instalacji.

Wypełnienie przestrzeni międzyrurowej w oferowanej technologii długiego relliningu z zastosowaniem wykładania rurociągu wkładką pełnociśnieniową nie jest konieczne. Wykonuje się to przeważnie dla przewodów grawitacyjnych w celu zwiększenia sztywności obwodowej.

W przypadku rur polietylenowych łączenie metodą zgrzewania doczołowego odbywa się na powierzchni co pozwala na przygotowanie długich odcinków rur (nawet  200 m do 400m), które mogą być następnie wciągane, co skraca do minimum okres przerwy w eksploatacji naprawianego przewodu. W zależności od głębokości posadowienia naprawianej rury oraz średnicy nowej rury PE metoda ta wymaga przygotowania odpowiednich wykopów nadawczych oraz punktowego wykopu od strony wciągarki.
Dla rur przewidzianych do wciągania stosuje się te same procedury i wymogi związane ze zgrzewaniem doczołowym, co do nowej instalacji. Przy wciąganiu istotnym elementem jest głowica ciągnąca, do której mocuje się nową rurę PE i przez którą przenoszą się siły z wciągarki. Głowica ciągnąca powinna zapewnić mocne połączenie bez powodowania dużych lokalnych naprężeń. Stosowana wciągarka powinna zapewniać jednostajny ruch bez szarpnięć lub niekontrolowanych zmian w sile uciągu. Usytuowanie wciągarki oraz przebieg trasy liny są odpowiednio zabezpieczone w celu zagwarantowania przemieszczania się naprężonej liny bez przeszkód.

Zastosowanie tej metody naprawczej gwarantuje 100% odporności na korozję chemiczną, doskonałą odporność na ścieranie od części stałych w wodzie, brak możliwości zarastania kamieniem, doskonałe właściwości hydrauliczne i co najważniejsze - niezmienność tej hydrauliki w czasie, nawet w kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji.
W istocie po renowacji otrzymuje się całkowicie nowy rurociąg, dla którego stara rura jest tylko „otworem w ziemi” pozwalającym na ekonomiczne przeprowadzenie robót instalacyjnych tego nowego rurociągu.

 

Istnieje wiele sposobów wprowadzania krótkich odcinków rur w systemie „krótkiego relliningu” do istniejącego kanału. Można we wcześniej wykonanym wykopie początkowym zgrzać ze sobą wprowadzane rury o długościach nieco mniejszych od długości wykonywanego wykopu, a następnie liną przeciągać je do następnej studzienki kanalizacyjnej.

Można nie wykonywać początkowego wykopu, a krótkie odcinki rur opuszczać na dno istniejącej studzienki kanalizacyjnej i łączyć je np. przez skręcanie lub na zatrzask przenoszący siły rozciągające (jeżeli rury je posiadają) do już wprowadzonych rur i podobnie jak poprzednio przeciągać do następnej studzienki.
Można także nowo wprowadzane odcinki rur przepychać siłownikiem hydraulicznym montowanym albo w wykopie początkowym albo w studzience kanalizacyjnej, jeżeli jej wymiary na to pozwalają. Jest to najczęściej stosowany przez naszą firmę sposób bezrozkopowej renowacji w systemie „krótkiego relliningu”.

Po wprowadzeniu rur wypełnia się wolną przestrzeń między nowo wprowadzonym ciągiem rur a istniejącym kanałem specjalnym wypełniaczem. Stanowi on zabezpieczenie przed zawaleniem się uszkodzonego kanału, współtworzy jeden element trójwarstwowy z nowo wprowadzonym rurociągiem i kanałem, zabezpiecza przed wyporem rurociągu w przypadku przedostania się wody gruntowej do wolnej przestrzeni między rurociągiem  a kanałem, kompensuje ewentualne wpływy termiczne, wypełnia także wolne przestrzenie poza kanałem, które często występują wskutek wypłukiwania gruntu do kanału.

Wybór odpowiedniego sposobu wprowadzania krótkich odcinków rur w systemie „krótkiego relliningu” jest uzależniony od kilku czynników. Między innymi od rodzaju rury jaką należy zastosować do renowacji, ze względu na warunki w jakich będzie ona pracować, oraz od wyników analizy stanu uszkodzonych kanałów.